عشق

زندگی عشق است ، عشق افسانه نیست
آنکه عشق را آفرید دیوانه نیست
عشق آن نیست که کنارش باشی
عشق آن است که به یادش باشی

 

/ 4 نظر / 5 بازدید
رسول

خوب بود زندگی عشق است امااااااااااااااااااا عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد ای که از کوچه معشوقه ما می گذری برحذر باش که سر می شکند دیوارش

بی اسم

عشق کوچکترین حسیست که انسان را از این رو به آن رو می کند .