صائب تبریزی در جواب حافظ

اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را

به خال هندویش بخشم سر و دست و تن و پا را

هر آن کس چیز می بخشد، ز مال خویش می بخشد

نه چون حافظ که می بخشد سمرقند و بخارا را

/ 0 نظر / 5 بازدید