مهم نیست غزال هستی یا شیر

هر روز صبح وقتی در آفریقا خورشید طلوع می کند، یک غزال شروع به دویدن می کند و می داند سرعتش باید بیشتر از یک شیر باشد تا کشته نشود

هر روز صبح وقتی در آفریقا خورشید طلوع می کند، یک شیر شروع به دویدن می کند و می داند باید سریعتر از آن غزال بدود تا از گرسنگی نمیرد

مهم نیست غزال هستی یا شیر... با طلوع آفتاب، دویدن را آغاز کن

 

//  آنتونی رابینز

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید