چقدر خنده داره
که صد هزارتومان کمک در راه خدا
مبلغبسیار هنگفتیه اما وقتی که با
همون مقدار پول به خرید می‌ریم کم
بهچشم میاد!


چقدر خنده داره
که یک ساعتعبادت در مسجد طولانی
به نظر میاد اما یک ساعت فیلم دیدن
به سرعتمی‌گذره!


چقدر خنده داره
که وقتی می‌خوایمعبادت و دعا
کنیم هر چی فکر می‌کنیم چیزی به
فکرمون نمیاد تا بگیماما وقتی که
می‌خوایم با دوستمون حرف بزنیم
هیچ
مشکلینداریم!

·
چقدر خنده داره
که وقتی مسابقهورزشی تیم
محبوبمون به وقت اضافی می‌کشه لذت
می‌بریم و از هیجان توپوست
خودمون نمی‌گنجیم اما وقتی مراسم
دعا و نیایش طولانی‌تر ازحدش
می‌شه شکایت می‌کنیم و آزرده
خاطر می‌شیم!


چقدر خنده داره
که خوندن یک صفحه و یا بخشی از
قرآن سخته اما خوندن صد سطر از
پرفروشترین کتاب رمان دنیا آسونه!چقدر خندهداره
که برای عبادت و کارهای مذهبی هیچ
وقت زمان کافی در برنامهروزمره
خود پیدا نمی‌کنیم اما بقیه
برنامه‌ها رو سعی می‌کنیمتا
آخرین لحظه هم که شده انجام بدیم!


چقدرخنده داره
که شایعات روزنامه ها رو به راحتی
باور می‌کنیم اماسخنان قران رو
به سختی باور می‌کنیم!


چقدرخنده داره
که همه مردم می‌خوان بدون اینکه
به چیزی اعتقاد پیداکنند و یا
کاری در راه خدا انجام بدند به
بهشت برن!


چقدر خنده داره
که وقتی جوکی رو از طریقپیام
کوتاه و یا ایمیل به دیگران ارسال
می‌کنیم به سرعت آتشی که درجنگلی
انداخته بشه همه جا رو فرا
می‌گیره اما وقتی سخن و پیامالهی
رو می‌شنویم دو برابر در مورد
گفتن یا نگفتن اون فکرمی‌کنیم!


خنده داره
اینطور
نیست؟


دارید می‌خندید؟


دارید فکر می‌کنید؟


این حرفارو به گوش بقیه هم
برسونید و از خداوند سپاسگزار
باشید که او خدایدوست داشتنی ست.


آیا این خنده دار نیست کهوقتی
می‌خواهید این حرفا را به بقیه
بزنید خیلی‌ها را از ذهن خودپاک
می‌کنید؟ به خاطر اینکه مطمئنید
که اونا به هیچ چیز اعتقادندارند.این اشتباه بزرگیه اگه فکرکنید
دیگران اعتقادشون از ما ضعیف
تره

/ 0 نظر / 5 بازدید