همتی کن تا نخواری پشت خویش

همتی کن تا نخواری پشت خویش                                              وارهی از منت انگشت خویش

گر بخوارد پشت تو آن ناخن انگشت تو                                      خم شود از بار منت پشت تو

پس باید سعی کنیم نه تنها از هیچ احدی  بلکه از انگشتامونم کاری نخوایم ،چون اونم منت میذاره سرمون . . .

 

/ 1 نظر / 6 بازدید
زهرا

عالی بود