وای خدای من . . .

یعنی خبر از این بدتر هم میشه!!!!!!

میگن وقتی خودت یه دردی میدی ، صبرشم میدی

به منم کمک کن. . .