تو کیستی . . .

مگر میشود بی تو بود ولی با تو

مگر میشود تو نباشی و گرمای وجودت را حس کرد

آیا میشود جای دگر باشی و من

پشتوانه دستهایت را در پشت خود احساس کنم

چگونه میشود که هم باشی ،هم نباشی

اصلا آیا میشود بی تو زیست و تو را هر لحظه در کنار خود حس کرد

نمی خواهم زبان به کفر بگشایم ، اما . . .