من بی می ناب زیستن نتوانم                            بی باده کشید بار تن نتوانم

من بنده‌ی آن دمم که ساقی گوید                     یک جام دگر بگیر و من نتوانم