من به چشم های بی قرار تو قول میدهم ریشه های ما به آب شاخه های ما به آفتاب می رسد

ما دوباره سبز میشویم