لیز خوردن بهانه ایست تا دست هایی رو که دوست داری محکمتر فشار بدی,

اولین برف بچه تهرونا مبارک