امروزم شنبه ست.

می دونم که ماجرای این شنبه ها رو نمیدونید.فقط بتون بگم که بهترین روزه.قدرشو بدونید!

دلیلشم اگه خواستید شاید بعدا بتون بگم.