آخر اگر گناه تو بی گناهی های منست                    بی گنهی از آن تو ، گناهکار نیز منم

زلال و پاک وصالحی ، منزهی و بی رقیب            به محتسب بگو که تو، بی گنهی و بی نصیب

//      ٨٨/٠٨/٠١