جمعه وقت رفتنه
موسم دل کندنه
خنجر از پشت میزنه
اون که همراه منه  . . .