غمی که این روزها به دوش میکشیم هم دقیقا مصداق همین شعر فریدونه:

 

صحبت از پژمردن یک برگ نیست

گفتگو از مرگ انسانیت است . . .

حیف که تو این وبلاگ نمیخوام از این حرفها بزنم