باز من دیوانه ام مستم

باز میلرزد دلم دستم

 باز گویی در جهان دیگری هستم

 ها اینخراشی به غفلت گونه ام راتیغ

 ها این پربشی صفای زلفکم رادست

وآبرویم نریزید

 ای نخورده مست

 لحظه دیدار نزدیک