دورتر از همه غروب ها

خورشید به نوشته هایم نمی تابد

اما من

با تمام وجود از تو می نویسم