خوب رویان جهان رحم ندارد دلشان            باید از جان گذرد هر که شود عاشقشان

 

روز اول که از خاک سرشتند گلشان            سنگی اندر گلشان بود همان شد دلشان