زندگی هنر نقاشی کردن است بدون پاک کردن. پس همیشه چنان زندگی کن که چون به عقب باز گشتی نیاز به پاک کردن نباشد