اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را

به خال هندویش بخشم سر و دست و تن و پا را

هر آن کس چیز می بخشد، ز مال خویش می بخشد

نه چون حافظ که می بخشد سمرقند و بخارا را