نشنو از نی ،نی حصیری بینواست        بشنو از دل ،دل حریم کبریاست

نی چو سوزد تل خاکستر شود             دل چو سوزد ، محفل دلبر شود

 

روح الله موسوی خمینی  /