بعد از ده سال :

دیروز همه بچه ها رو دیدیم .همه بودن: ، مجید بکائی، ناصرپولادوند ، نویدعابدی نیا ، نیماعابدینی وخودم محمدرضا باقری چیمه.

قراری که سال 78 ، سال آخر دبیرستان گذاشته بودیم .البته تو این مدت هممون با هم ارتباط داشتیم ولی خب یه قرار سمبلیک بود

فقط جای دو نفر خالی بود : علیرضا برهانی و مجید اسدپور ،

ای چـــرخ فلک خـــرابی از کینه تــــوست                                   بیـــدادگـــری شیــوه دیــرینه تـــــــــــوست

وی خــــــاک اگـــــر سینـــــه تـــو بشکافنـد                                  بس گــــوهـــر قیمتی که در سینـــــــه تــوسـت

در مورد آقا مجید هم باید بگم:

ما زیاران چشم یاری داشتیم                                                   خود غلط بود آنچه ما پنداشتیم

 

وقرار بعدیمون شد 9/9/ 99