سفری به عمق رویاها

همسفری با همسفری خسته اما مهربان

گم شده ای داشتیم ، هردو از یک جنس :از نور و پاکی ها

لحظه آخر سررسید

لحطه ای سخت برای هردویمان. اما آیا این آخرین دیدار بود . . .؟!