بعد چند وقت امروز اومدم دانشگاه تا یه سری به رفیقم بزنم.امروز وحید میاد دانشگاه .دلم خیلی براش تنگ شده.

روز وصل دوستداران یاد باد

یاد باد آن روزگاران یاد باد

گرچه یاران فارغند از یاد من

از من ایشان را هزاران یاد باد

راز حافظ بعد از این ناگفته ماند

ای دریغا رازداران یاد باد 

 
 

 

یه دفعه همین جوری یاد این شعر افتادم.

چند وقتی بود حوصله آپ گذاشتن رو نداشتم البته الان هم خیلی ندارم.خیلی فکرم مشغوله. والله مع الصابرین...