مرو ای گدای مسکین در خانه علی زن

که علی زند به شبها در خانه گدا را

میلاد مظهر عدالت ، اسوه شجاعت و نماد حق پرستی پیشاپیش بر همه مبارک