برای روز میلاد تن من نمی خوام پیرهن شادی بپوشید ؛

و اینک ای خدای مهربانم :

دوسال است که در این روز بهترین هدایا را از تو می گیرم

وجالب اینکه این روز حساس از زندگی من نیز کاملا تصادفی در همین روز واقع شده !!و آیا این می تواند تصادفی باشد ؟!!

یا سریع الرضا ، ای کلید درهای بسته ، چون گذشته این خواهش مرا نیز بپذیر

ای مهربان ترین بی صبرانه منتظر هدیه ام.هدیه ای که سالها انتظارش را کشیده ام حتی اگر مطابق خواسته ام نباشد. خواسته من توئی. . .

///برام دعا کنید و انرژی مثبت بفرستید : پنج شنبه غروب . . .