به یاد می آورم لحظه های فراز را که

صدای او اعتبارم می بخشید

و لحظه های نشیب را که اعتمادم ،

به یاد می آورم افرای افراشته ای را ،    به یاد می آورم مادرم را . . .

میلاد مادرمان ، مظهر خلقت مبارک