بادیدن این کوچه تاریک و تنگ                                     یاد اون کوچه غمگین افتادم

یاد یک سینه و پهلوی شکسته عزیز                              بیاد مادرمون ، داغ عزیزاش افتادم

بیاد نعره حیدری یک مرد بزرگ                                     بیاد بند و طناب و بی وفائی افتادم

بیاد بچه های بیتاب و غمگین پدر                                   بیاد عزای عالم واسه مادر افتادم

مادرم ، بیاد تو بیاد خوبیهای تو                                      بیاد مظلومیت ها و غریبیت افتادم

بیاد همسر تنهات و عزیز دلهاتون                                   بیاد دختر تنها و نذارت افتادم

برای شهادت حضرت فاطمه //