اگه خدا بخواد امشب دارم میرم پکن

اگه برنگشتم حلالم کنید.نمی دونم هواپیمامون چیه .شاید توپولف باشه!!!

!!!وقت تمام