اون که محبت هنوزم براش هوای نفسه
مرگمو باور نداره میخواد بدادم برسه
اون که هنوز سنگ نشده همون من ساده دله
همون دهاتی نجیب نه این من بی حوصله

مشکل من خود منم منم که با من دشمنم
نه اهل اون ده عزیز نه اهل شهر آهنم...

با عرض معذرت از همه دوستای خوبم به دلیل غیبتهای متوالی

هم به نت دسترسی ندارم و هم سرم خیلی شلوغه.

ایشالا جبران میکنم.