با نفس همیشه در نبردم چه کنم

وز کرده ی خویش تن به دردم چه کنم

گیرم که زمن درگذرانی به کرم

 زین شرم که دیده ای چه کردم چه کنم ؟

16 روز از سال 89 گذشت یعنی تقریبا 24/1

آیا تو این مدت از خودمون راضی بودیم...؟!