759 سال از تولد خورشید گذشت

به مناسبت تولد مولانا :

   عشق آمدو شد چو خونم اندر رگ و پوست                    تا  کرد مرا تهی و پر کرد ز دوست

   اجزای وجود من همه دوست گرفت                          نامیست زمن باقی و دیگر همه اوست