صدات هنوز تو گوشمه                                        نگفته های تو رو من میشنوم

سکوتتم مثل صدات مهربونه ، می شنوم

سکوت تو مثل خودت برای من معلمه                معلم معرفته ، معلم وفا و دلدادگیه

معلم یه آره و یه زندگی  معلم پاسخ بی وفائیه

معلم صبر وصفا ، معلم پختگیه

 

یه وقتهایی عجیب دلم برای تو پر میزنه

او نوقت میرم پیش گلم ، حرف می زنم ،

  غر می زنم ، یواشکی زار میزم . . .


بقیه ش دیگه 1 کم خصوصیه. ببخشیدا. . .بغل