فعلا همه چیز روبراست خداروشکر

  دو سه هفته ست سرم گرم درسه.خیلی خسته شدم. اما خدا روشکر خوب پیش رفت.

سه شنبه آخرین امتحانه.بعدش میرم سراغ dungfeng !!!

تموم روزهامون بیهوده میان و میرن.

به قول وحید(نیک سیما) :

بگذارید ساعتها بخوابند.بیهوده زیستن را نیازی به شمردن نیست. . .

اما من فعلا دارم میشمرم

//دکتر شریعتی