رفیقان یک به یک رفتند

مرا در خود رها کردند 

موسی هم رفت . . .