وگه گاهی دو خط شعری

 که گویای همه چیز است و خود ناچیز . . .